Product zoeken

 

 

Klik hieronder op  
Google+ 
om ons te volgen

Google Plus

Klik hier voor onze:
Verzendkosten
en
Leveringsvoorwaarden

Indien voorrradig en besteld voor 14:00 uur zal de levering plaatsvinden tussen de 1 en 2 dagen.

Bezoek Omnitex.nl op ShopMania

 

 

Indien u dezer voorwaarden op uw gemak wilt lezen kunt u ze hier downloaden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN OmniTex

Artikel 1 : Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onder­staande termen de volgende betekenis :

1.1 OmniTex : OmniTex is gevestigd te Hilversum.

1.2 Opdrachtgever : Degene aan wie aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen dan wel facturen van OmniTex zijn gericht.

Artikel 2 : Aanbiedingen, offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijke als mondelinge, of andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van OmniTex zijn vrijblijvend.

Artikel 3 : Werkingssfeer

3.1 Voor zover in een overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aan­biedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten van OmniTex.

Artikel 4 : Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat OmniTex een opdracht c.q. bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat OmniTex geheel of gedeeltelijk aan een opdracht c.q. deel­levering heeft voldaan.

4.2 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzig­ingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeenge­komen.

4.3 OmniTex is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.4 OmniTex is bevoegd om, indien OmniTex dit nood­zakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan OmniTex gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend, OmniTex zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen.

Artikel 5 : Prijzen

5.1 De opgegeven prijzen gelden voor levering af maga­zijn en zijn inclusief B.T.W. , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen zijn eventuele andere in verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.

5.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostpri­jzen, geldend op het tijdstip van de offerte. OmniTex is tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen aan te passen aan de prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assuran­tiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten, vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.

Artikel 6 : Betaling Algemeen

6.1 Betalingen geschieden vooraf door overmaking tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan gelden de voorwaarden in artikel 7.

Artikel 7 : Betalingen Uitzondering

7.1 De betalingen, die niet onder artikel 6.1 vallen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaken op een door OmniTex aan te wijzen bankrekening.

7.2 Indien de betaling niet, gedeeltelijk of niet tijdig is ontvangen, is de opdrachtgever - zonder dat daar­voor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

7.3 Indien OmniTex tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15 % van de te vorderen hoofdsom met een mini­mum van € 250,=.

7.3 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 8 : Aflevering

8.1 Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leverings­data door OmniTex niet aangehouden kan of kunnen worden, zal OmniTex de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leverings­datum of leveringsdata zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadever­goeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

8.2 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijn achterwege blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet na gekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief of email geschiedt en deze door OmniTex vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

Artikel 9 : Risico-overgang

9.1 Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij de opdrachtgever, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.

9.2 Hetgeen door OmniTex verricht en/of geleverd is, is onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van de verrichting en/of levering, voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 : Reclame

10.1 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen na levering OmniTex daarvan schriftelijk in kennis stelt.

10.2 Klachten inzake de facturen van OmniTex dienen bin­nen 8 dagen na factuurdatum door middel van een schrijven door OmniTex te zijn ontvangen.

10.3 Het indienen van klachten/reclames ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 c.q. artikel 7.

10.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd goederen waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van OmniTex terug te zenden.

Artikel 11 : Overmacht

11.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindi­gen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2 Als een niet aan OmniTex toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken : iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien -, waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of levering door OmniTex, dat de nakoming door OmniTex zo kostbaar/ of economisch zo bezwaar­lijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van OmniTex gevergd kan worden.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

12.1 Indien OmniTex toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is OmniTex slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

12.2 OmniTex staat er niet voor in dat de door opdracht­gever aangegeven textielkwaliteit en/of andere specificaties van het product beantwoordt aan het doel dat opdrachtgever daarmee voor ogen staat.

12.3 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op de schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij OmniTex te melden.

12.4 OmniTex is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer naar en opslag ten kantore van opdrachtgever.

Artikel 13 : Eigendomsovergang

13.1 Het eigendom van de door OmniTex geleverde goederen gaat pas dan over op de opdrachtgever, wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichting ter zake van alle door OmniTex geleverde goederen jegens OmniTex volledig is nagekomen.

13.2 OmniTex is gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door opdrachtgever of indien surseance van betaling, dan wel faillissement van opdracht­gever is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen terug te halen bij opdrachtgever. De opdrachtgever dient OmniTex hiertoe in de gelegenheid te stellen.

13.3 De opdrachtgever is gerechtigd om de door OmniTex geleverde goederen , waarop een eigen­domsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefen­ing van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 14 : Retourzendingen

14.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retourzending van u thuis naar de webwinkel zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen de producten met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan OmniTex geretourneerd dienen te worden. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient u het herroepingsformulier in te vullen welke u hier kunt downloaden. Het ingevulde formulier dient u na invulling te mailen aan verkoop@omnitex.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding  van uw retour terugstorten.

14.2 Retourzendingen die door OmniTex niet zijn aan­vaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.

14.3 Retourzendingen dienen altijd te geschieden volgens de RETOUREN PROCEDURE . Zoals vastgelegd in Artikel 16. afwijking daarvan is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

14.4 Uitzonderingen retourneren:

 • Bij verzegelde goederen. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn de goederen niet retourneerbaar;
 • Goederen die door OmniTex tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • Goederen die door de Omnitex zijn bedrukt of in welke hoedanigheid dan ook, dit op verzoek van de klant, zijn aangepast;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 15 : Geschillen

15.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die geschil­len welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen OmniTex en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het Nederlandse recht.

15.2 Voornoemde geschillen zullen –voor zover de wet zulks toelaat– uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar OmniTex gevestigd is.

Artikel 16 : Retouren Procedure

OmniTex onderscheidt mogelijke retouren in drie categorieën, hieronder wordt per categorie weergegeven hoe omgegaan dient te worden met het mogelijk retourneren van door OmniTex geleverde goederen.

16.1 Verkeerd bestelde goederen door de klant of geannuleerde orders.

Procedure:

 • U maakt een melding aan OmniTex, indien OmniTex de retourzending accepteert krijgt u een retournummer welke duidelijk vermeld dient te worden op het herroepingsformulier;
 • U stuurt de goederen zelf terug;
 • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij OmniTex;
 • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt hogere kosten met zich mee.

16.2 Verkeerd geleverde goederen door OmniTex:

 • Verkeerd geleverde goederen;
 • Verkeerd verpakt;
 • Transport fout.

Procedure:

 • U maakt een melding aan OmniTex - in overleg krijgt u een retournummer - welke duidelijk vermeld dient te worden op het herroepingsformulier;
 • In overleg stuurt u de goederen terug aan OmniTex;
 • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij OmniTex;
 • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt kosten met zich mee.

16.3 Goederen retour i.v.m. vermeende kwaliteitsproblemen

Procedure:

 • U maakt een melding aan OmniTex,  er wordt een procedure opgestart om de klacht vast te stellen en de vervolgaanpak. Dit kan zijn extra info over de klacht, of het opsturen van monsters ed.;
 • Indien de klacht gegrond is kunnen de goederen in overleg geretourneerd worden naar OmniTex;
 • In overleg stuurt u de goederen terug of OmniTex maakt een afhaalopdracht;
 • Een creditnota volgt indien de goederen helemaal conform de afspraak en procedure, onbeschadigd en in goede staat zijn aangeleverd bij OmniTex;
 • Iedere afwijking van het bovenstaande brengt kosten met zich mee.

Artikel 17 : Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als OmniTex gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OmniTex niet.

Artikel 18 : Veilige web omgeving

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, dient de opdrachtgever passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.